Eliara

58 tekstów – auto­rem jest Eliara.

Tak na­macal­na jest ta pus­ta przes­trzeń! Nie chce prze­niknąć przez pal­ce! Nie od­chodzi! Wsiąka w szcze­liny ludzkiej ana­tomii i zachłan­nie szli­fuje każde wspom­nienie. Pus­ta przes­trzeń... Ser­ce? Marze­nie? Dusza? Czym jest?! Pus­ta przes­trzeń - życie po ut­ra­cie ukocha­nej oso­by.


(*) 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 lipca 2011, 14:32

Och sa­mot­ność! Jakże ty bar­dzo jes­teś niepojęta! Och sa­mot­ność! Jakże ty bar­dzo jes­teś niekocha­na! Och sa­mot­ność! Jakże ty bar­dzo jes­teś sa­mot­na! Kimże byłaś w pop­rzed­nim życiu? Miłością, powiadasz. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 18 kwietnia 2011, 16:46

Tęskno­ta? Wsta­jesz i czu­jesz niewyob­rażal­ny żal, smu­tek i ten og­romny brak. To jest tak, jak­by odeb­ra­no ci marze­nia, jak­by wyr­wa­no ci ser­ce, wydłuba­no oczy, przer­wa­no stru­ny głoso­we, zat­ka­no uszy, wys­sa­no wszys­tkie myśli... [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 lutego 2011, 23:07

Marze­nie? Stan, w którym niemożli­we sta­je się pew­nym do spełnienia. Og­romna góra, na twar­dym podłożu - niez­niszczal­na bańka myd­la­na, którą może złamać je­dynie sam marzy­ciel. Og­romnie ważne słowo w nic niez­naczącym zdaniu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 stycznia 2011, 01:41

Ser­ce? Nasza podświado­mość, która mieści w so­bie wszys­tkie uczu­cia. Narząd, który ob­darzy­liśmy życiem po to, żebyśmy mieli na ko­go zwa­lać wszys­tkie swo­je błędy. Prze­ciwieństwo ro­zumu. Ser­ce to niepojęta nies­kończo­ność, która mieści w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 grudnia 2010, 00:53

Są słowa, który­mi można wy­razić wszys­tko, są czy­ny, który­mi można po­kazać wszys­tko, są myśli, w których można uk­ryć wszys­tko, są kłam­stwa, które mogą wszys­tko wy­razić, po­kazać i ukryć. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 listopada 2010, 13:52

I nad­chodzi ta­ki dzień, kiedy nie py­tając ni­kogo o zda­nie, włamując się, wy­warzając drzwi, wy­bijając ok­na, ok­ra­dając nas ze wszys­tkich emoc­ji, ro­biąc og­romny nieład i bałagan w naszym życiu, wchodzi ona! Pew­na siebie, dająca złud­ne nadzieje, żyjąca marze­niami i mod­litwą, ona! Piękna, ub­ra­na w naj­czul­sze słowa, naj­bar­dziej na­miętne myśli, naj­piękniej­sze ges­ty, naj­gorętsze łzy, naj­większą tęsknotę, ona! Naj­nie­szczęśliw­sza z naj­szczęśliw­szych i naj­szczęśliw­sza z naj­nie­szczęśliw­szych. Miłość... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 listopada 2010, 00:02

A miłość jest jak rze­ka, tak rwąca i zim­na, a miłość jest jak je­zioro, tak głębo­ka i spo­koj­na, a miłość jest jak morze, jak bry­za - mus­ka nas aż do najgłębszych zakamarków [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 października 2010, 17:02

Podziały rodzą jedności,
jed­ności podziały. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 13 sierpnia 2010, 18:05

Pieniędzy i miłości
- nie da się ukryć. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 kwietnia 2010, 17:04
Eliara

Zagubiona jestem i uwielbiam stokrotki.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eliara

Użytkownicy
D E F
Kalendarz
Aktywność